Bouwhistorie

Bij het vakgebied bouwhistorie wordt de bouw- en bewoningsgeschiedenis geanalyseerd en in de historische context geplaatst aan de hand van de samenhang tussen verschillende gebouwen, de uiterlijke verschijningsvorm, de interne structuur, de constructies, het bouwmateriaal en de afwerking van deze materialen. Hierbij wordt niet alleen getracht de ‘oorspronkelijke’ situatie – de eerste bouwfase –  van een gebouw te achterhalen, maar wordt tevens aandacht besteed aan de veranderingen die in de loop der tijd tot de huidige situatie hebben geleid. Gegevens uit literatuur, archieven, historisch kaartmateriaal of oude afbeeldingen kunnen de onderzoeker handvatten bieden voor het onderzoek. Het gebouw zelf vormt uiteindelijk de belangrijkste bron van informatie voor de ontrafelen van de bouwgeschiedenis en gebruikshistorie.

Bouwhistorisch onderzoek zorgt ervoor dat,

–  historisch waardevolle bouwwerken en structuren kunnen worden gesignaleerd, geanalyseerd en op waarde kunnen worden geschat.
–  bij de verbouwing, restauratie en/of herbestemming van historisch waardevolle bouwwerken effectief kan worden geadviseerd over de omgang met de aanwezige monumentale waarden en de ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

Belfort kan voorzien in bouwhistorisch onderzoek op maat voor alle soorten gebouwen, van woonhuizen, kastelen, kerken, boerderijen en industriecomplexen tot kazernes. Het bouwhistorisch onderzoek bevat naast de analyse een overzichtelijke waardering van het gebouw met een onderverdeling in algemene historische waarden, architectuur- en bouwhistorische waarden, stedenbouwkundige of ensemblewaarden en waarden vanuit de gebruikshistorie. Deze waarden worden getoetst aan de hand van de criteria gaafheid en zeldzaamheid. Desgewenst kan de schriftelijke waardering worden aangevuld met een waarderingstekeningen, waarbij op de huidige plattegrond in kleur de aanwezige monumentale waarden worden weergegeven.