Cultuurhistorie

In Nederland is ruimte een schaars goed. Bij de indeling van deze ruimte moeten weloverwogen keuzes gemaakt worden en in een verantwoorde belangenafweging neemt het aspect cultuurhistorie een belangrijke plaats in. Wanneer we spreken over cultuurhistorie hebben we het ten eerste over het concrete archeologische-, landschappelijke-, architectuurhistorische- en historisch-stedenbouwkundige erfgoed. Naast de zichtbare sporen van het verleden, gaat het ook om het verhaal achter het cultureel erfgoed, de betekenis die hier aan wordt gegeven en de waarde die er aan wordt toegekend.

Cultuurhistorie kan als inspiratiebron dienen voor de ontwikkeling en herbestemming van de ruimte of van een gebouw. Op deze manier draagt het inpassen van cultuurhistorie in de planontwikkeling bij aan de verhoging van de ruimtelijke kwaliteit. Om effectief in te kunnen spelen op ruimtelijke ontwikkelingen, is het belangrijk dat er, voorafgaande aan de planvorming, cultuurhistorisch onderzoek wordt gedaan naar mogelijk historisch waardevolle gebouwen, complexen of gebieden.

Belfort kan in dit cultuurhistorisch onderzoek op maat voorzien. De volgende cultuurhistorische onderzoeken behoren onder andere tot de mogelijkheden en kunnen naar wens worden aangepast.

–  cultuurhistorische gebiedsanalyses
–  architectuurhistorisch onderzoek op objectniveau
–  monument-inventariserend onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van groepen objecten
–  maken van redengevende beschrijvingen
– cultuurhistorische input in gemeentelijk beleid, zoals nota’s en bestemmingsplannen