Projecten

Bouwhistorische verkenning Westzijderkerk in Zaandam

Oostgevel Westzijderkerk voor 1899

Oostgevel Westzijderkerk voor 1899

Om input te leveren voor de herbestemmingsplannen van de Westzijder- of Bullekerk te Zaandam, hebben ARCX en Belfort een bouwhistorische verkenning uitgevoerd. De kruiskerk stamt oorspronkelijk uit 1638-’40 en werd in de jaren 1671-’81 aan twee zijden verlengd. Het orgel is in 1711 vernieuwd en in de 19e eeuw volgden ingrijpende restauraties, waarbij een groot deel van de noord- en zuidgevel opnieuw werd opgetrokken. De laatste restauratie vond plaats in 1969-’75.

 

 

Bouwhistorisch onderzoek en opmeting Kamperstraat 36 in Zwolle

Opmeting Belfort van de lengtedoorsnede van Kamperstraat 36 met in grijs de bewaard gebleven laatmiddeleeuwse verdedigingswerken.

Opmeting Belfort  lengtedoorsnede

Bij recente sloopwerkzaamheden in het pand Kamperstraat 36 in Zwolle is een groot stuk van de 14e eeuwse stadsmuur aangetroffen. Ter hoogte van dit huis stond tot 1772 de Kamper binnenpoort. Ook van de muur (met weergang) die de binnenpoort verbond met de later gebouwde buitenpoort bleken nog herkenbare resten bewaard te zijn. Deze vondsten zijn van grote historische waarde en vrij uniek te noemen. Belfort heeft bijgedragen aan het bouwhistorisch onderzoek en maakte i.s.m. ARCX de opmeting.

 

 

Bouwhistorisch onderzoek Meipoortstraat 39-41 in Doesburg

Voorgevel van Meipoortstraat 41

Voorgevel van Meipoortstraat 41

In opdracht van ARCX is bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd en uitgewerkt van Meipoortstraat 39-41 in Doesburg. De panden liggen in het gebied dat in 1343 bij een stadsuitbreiding binnen de stad getrokken werd. De onderzochte huizen zijn ontstaan na nieuwbouw in de 16e- of in het begin van de 17e eeuw, maar beide panden bevatten nog restanten van laat-middeleeuwse voorgangers. Het gaat hierbij om hergebruikte kaponderdelen, mogelijk de gemeenschappelijke scheidingsmuur en de geweldkelders.

 

 

 

Bouwhistorische documentatie bouwmuren Blijmarkt 13-17 in Zwolle

De twee onderzochte laatmiddeleeuwse bouwmuren aan de Blijmarkt in Zwolle

De twee onderzochte laatmiddeleeuwse bouwmuren aan de Blijmarkt in Zwolle

Na de sloop van het voormalige zalencentrum Suisse aan de Blijmarkt in Zwolle zijn alleen de twee bouwmuren blijven staan. Deze muren zijn bouwhistorisch gedocumenteerd en bevatten letterlijk en figuurlijk een doorsnede van 600 jaar Zwolse stadsgeschiedenis. Beide bouwmuren gaan terug tot de late middeleeuwen, met sporen van balklagen, gevelopeningen, rookkanalen en restanten van een natuurstenen goot van Drachenfels trachiet.

 

 

Cultuurhistorische gebiedsanalyses Zutphen

Kaart van A. Overdorp van Zutphen uit 1766 met linksboven de bomenlaan van de Deventerweg

Kaart  uit 1766 met linksboven de bomenlaan van de Deventerweg

Voor de gemeente Zutphen heeft Belfort samen met ARCX verschillende cultuurhistorische gebiedsanalyses uitgevoerd. De onderzoeken maken op concrete wijze inzichtelijk op welke wijze de ruimtelijke structuur tot stand gekomen is en welke kwaliteiten een belangrijke rol kunnen spelen bij nieuwe ingrepen. Zo zijn vanuit cultuurhistorie ingrediënten aangedragen voor de reconstructie van de Deventerweg en voor de zuidelijke stadsrand (Poort van Zuid).

Rapportage Poort van Zuid Zutphen
Rapportage Deventerweg Zutphen
Video Deventerweg

 

Bouwhistorisch onderzoek Bakkerstraat 19 in Arnhem

centrale hal met 18e-eeuwse decoraties in Lodewijk XV- of rococostijl

Hal met 18e-eeuwse decoraties in Lodewijk XV- of rococostijl

Samen met ARCX is voor R&A Holding BV een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd van Bakkerstraat 19 in de binnenstad van Arnhem. Het onderzochte gebouwencomplex dateert in oorsprong uit de late middeleeuwen en wordt voor het eerst in stedelijke bronnen vermeld in 1591. Achter de brede 18e-eeuwse voorgevel gaan vier oudere casco’s van smalle diepe huizen schuil. Naast de rijk gedecoreerde hal met trappenhuis en stucdecoraties in Lodewijk XV- of rococostijl, bevat het pand nog kelders met kruisgewelven en restanten van een 17e-eeuwse kapconstructie.

Rapportage Bakkerstraat 19 Arnhem

 

Bouwhistorisch onderzoek Hoenderparkweg 61 in Apeldoorn

Aanzicht en hoofdentree Hoenderparkweg 61 Apeldoorn

Aanzicht en hoofdentree Hoenderparkweg 61 Apeldoorn

Voor Rastrum BV is een bouwhistorische verkenning met waardestelling uitgevoerd van de voormalige Professor Kohnstammschool in Apeldoorn. In 1951 werd begonnen met de bouw van de zesklassige U.L.O. school. Drie jaar later werd de gangschool uitgebreid met een nieuwe vleugel met een verdieping. Met name het oorspronkelijke exterieur bleef gaaf bewaard.

Rapportage Hoenderparkweg 61 Apeldoorn

 

 

Inventarisatie en waardering Erfgoed Friese IJsselmeerkust

vissershaven-laaxum-belfort-cultuurhistorie-en-monumenten

Vissershaventje van Laaxum aan de Friese IJsselmeerkust

De komende jaren worden er maatregelen genomen om de zoetwatervoorraad in het IJsselmeergebied op peil te houden. Door het grote historische belang van het IJsselmeergebied en de hoeveelheid aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten is cultuurhistorie een belangrijk onderdeel van de door het Rijk opgestelde Gebiedsagenda 2050.

Om deze kwaliteiten in beeld te brengen is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) het project Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie opgestart. Dit betreft een analyse van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden en heeft tot doel de aanwezige informatie te verzamelen, te analyseren, te bundelen en te vertalen naar een goed leesbare en inspirerende verhalen waarin de ruimtelijke weerslag van de cultuurhistorie wordt getoond. Per provincie wordt een deelrapport opgesteld. Door middel van een landschappelijke en cultuurhistorische inventarisatie en waardering worden de kwaliteiten van de Friese kuststrook van het IJsselmeer inzichtelijk en toegankelijk gemaakt.

 

Cultuurhistorische Waardenkaart gemeente Stichtse Vecht

cultuurhistorische-waardenkaart-stichtse-vecht-belfort

Zicht op Maarsen vanaf het jaagpad langs de Vecht

De gemeente Stichtse Vecht zit vol met cultuurhistorie, waaronder het unieke lint van historische buitenplaatsen langs de Vecht, het verdedigingsstelsel van de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie en het landschap dat de sporen draagt van eeuwenlange ontginning. Over dit verleden is veel bekend, maar de informatie is niet altijd of voor iedereen even goed ontsloten. De gemeente heeft daarom het initiatief genomen om e beschikbare kennis samen te brengen en toegankelijk te maken via een cultuurhistorische waardenkaart. De basis van deze kaart bestaat uit een actueel overzicht van alle waardevolle gebouwen en structuren die nog in het landschap en de dorpen aanwezig zijn. Op deze wijze kan cultuurhistorie een inspiratiebron zijn bij zowel het beheer van de bestaande situatie als de ontwikkeling van toekomstige plannen.

Ter begeleiding bij de kaart is een film (minidocumentaire) gemaakt over de ontwikkelingsgeschiedenis van de gemeente.

Film Cultuurhistorie Stichtse Vecht

 

Bouwhistorisch onderzoek Veendijk 8 in Loosdrecht

veendijk-8-loosdrecht-belfort-bouwhistorisch-onderzoek

Veendijk 8 in Loosdrecht

Voor Nieuw Nederland landinrichters + architecten is een bouwhistorische verkenning met waardestelling uitgevoerd van het gemeentelijk monument Veendijk 8 in Loosdrecht. Het zomerhuis is in 1929 ontworpen door architect A.H. van Wamelen in expressionistische stijl en is aan twee zijden omgeven door het water van de Loenderveense- en Loosdrechtse Plassen. Het onderzoek spitste zich toe op de waardering van het interieur.

 

Bouwhistorisch onderzoek kerken in het kader van herbestemming

martinikerk-sneek-belfort-cultuurhistorie-en-monumenten

Martinikerk met klokkenhuis in Sneek

De afgelopen tijd zijn meerdere kerken door ARCX en Belfort bouwhistorisch onderzocht. Vanwege plannen voor een breder gebruik van de kerken, was er behoefte aan bouwhistorische input in de planvorming: waar zou de bestaande situatie zoveel mogelijk gerespecteerd moeten worden en waar is ruimte voor nieuwe invullingen. Hierbij is zo veel en snel mogelijk ingezoomd op die (interieur)onderdelen die bij de plannen betrokken waren.

Op deze wijze zijn bouwhistorische verkenningen met waardestellingen uitgevoerd voor de Andrieskerk in Amerongen, de Grote Kerk in Elst, de Oude Kerk in Huizen, de Burgwalkerk in Kampen en de Martinikerk in Sneek.

Rapportage Grote Kerk Elst
Rapportage bankenplan Grote Kerk Zwolle

 

Bouwhistorisch onderzoek Hoogstraat 51 in Weesp

Restant console met ojiefprofiel.

Restant console met ojiefprofiel.

In verband met een op handen zijnde verbouwing is voor Hoogstraat 51 in Weesp een bouwhistorische verkenning met waardering opgesteld. Vervolgens is (na het verwijderen van niet-historische afwerkingen) het pand nogmaals bezocht, om de in het zicht gekomen bouwsporen te duiden. Het hoofdhuis dateert uit het eerste kwart van de zeventiende eeuw en heeft een houtskelet op de verdieping. Zie voor de rapportage ook www.tijdbeeld.com.

Rapportage Hoogstraat 51 Weesp

 

Cultuurhistorische inventarisatie bedrijventerrein Julianaweg e.o. in Volendam

Het erf en de bebouwing van Noordeinde 99 in Volendam.

Het erf en de bebouwing van Noordeinde 99 in Volendam.

Naar aanleiding van het vernieuwen van het bestemmingsplan heeft in het gebied ‘bedrijventerrein Julianaweg e.o.’ in Volendam een cultuurhistorische inventarisatie plaatsgevonden. Via een zogenaamde quickscan is duidelijk gemaakt welke monumenten in het gebied aanwezig zijn en met welke cultuurhistorische waarden mogelijk rekening gehouden moet worden.

 

 

Cultuurhistorisch onderzoek De Steeg, Rheden en Velp

Cultuurhistorisch onderzoek Worth Rhedenseweg 30-64

Worth Rhedenseweg 30-64 in Rheden.

Voor woningcorporatie Vivare is onderzoek uitgevoerd om de bouwgeschiedenis en cultuurhistorische waarde inzichtelijk te maken van
drie objecten: Hoofdstraat 30-36 in De Steeg, Worth Rhedenseweg 30-64 in Rheden en Ommershofselaan 6-8 in Velp. De onderzoeksresultaten zijn tevens gerelateerd aan het kleuronderzoek van Aafje Bouwhuis.

 

Cultuurhistorische gebiedsverkenning IJsselkade en de Hoven in Zutphen

In het kader van het programma ‘Rivier in de Stad’ heeft Belfort samen met de bureau’s ARCX en RAAP gewerkt aan de cultuurhistorische gebiedsverkenning van de IJsselkade en de Hoven in Zutphen. De analyse geeft inzicht in de cultuurhistorische betekenis van de IJssel voor de ruimtelijke ontwikkeling aan beide zijden van de rivier. In de rapportage zijn de historische gebiedsontwikkeling, de waardering van elementen en structuren, de karakteristiek van het gebied en een sterkte-zwakte analyse met aanbevelingen gebundeld tot één praktisch geheel.


Bouwhistorisch onderzoek Proostdijsteeg 1-3 in Zutphen

In Zutphen is het gebouwencomplex aan het Kerkhof onderzocht dat bekend staat als ‘de Proosdij’. Op dit moment worden door Stichting Wijnhuisfonds plannen voorbereid voor de herbestemming van het ensemble. Het complex kent een lange, complexe bouwgeschiedenis die teruggaat tot de dertiende eeuw als onderdeel van het kapittel vanSint Walburgis. De naam ‘Proosdij’ verwijst naar de korte periode tussen 1532 en 1538 waarin proost Sweder van Kervenhem in het huis woonde. Uiteindelijk wordt de proost (als gunsteling van de Gelderse hertog) na hevige conflicten tussen de stedelingen en de hertog uit de stad verjaagd.


Inventarisatie beschermd stadsgezicht Edam

In opdracht van arcx participeert Belfort in de inventarisatie van cultuurhistorisch waardevolle objecten binnen het beschermd stadsgezicht Edam. Diverse objecten – waaronder kerken, stadsboerderijen, bruggen en woonhuizen – worden geanalyseerd en beschreven ter onderbouwing van de bescherming van cultuurhistorisch waardevolle objecten in het bestemmingsplan.


Cultuurhistorische quickscan Wijnbergen

In verband met de actualisatie van het Bestemmingsplan Oosseld en Wijnbergen is een cultuurhistorische quickscan gemaakt van het plangebied Wijnbergen. De quickscan geeft een beknopt overzicht van de historische gebiedsontwikkeling en geeft inzicht in de cultuurhistorisch waardevolle en identiteits-bepalende elementen in het plangebied. De waardering van objecten in tekst en op de waardekaart kan direct geïmplementeerd worden in de cultuurhistorische paragraaf in het bestemmingsplan.


Beleidsmedewerker Cultuurhistorie  in Doetinchem

Van september 2013 tot april 2014 wordt door Belfort tijdelijke beleidsondersteuning geboden op de afdeling Cultuurhistorie bij de gemeente Doetinchem.

 

 


Bouwhistorische inventarisatie binnenstad Zwolle 

De gemeente Zwolle is al een aantal jaren bezig met het (bouwhistorisch) in kaart brengen van de binnenstad. Door middel van een voorselectie zijn vele panden naar voren gekomen waar weinig tot niets over bekend is. Aan de hand van archiefonderzoek is bekeken of er nader bouwhistorisch veldwerk plaats moet vinden. Vervolgens zijn voor de geselecteerde panden afspraken gemaakt met bewoners en wordt de bouwhistorische waarde van het gebouw beknopt uiteengezet.


Bouwhistorisch onderzoek Markt 25 in Zevenaar 

In Zevenaar zijn plannen ontwikkeld voor de restauratie en herbestemming van het zogenaamde ‘Polderhuis’ of ‘boer Jan Vermeerhuis’. Ten behoeve van de herbestemming werd het voorname laat-middeleeuwse woonhuis onderworpen aan een bouwhistorisch onderzoek met waardestelling. Het U-vormige, ommuurde rijksmonument blijkt niet alleen verband te houden met de geschiedenis van Kleefs bestuur in Zevenaar, maar kent tevens een complexe bouwgeschiedenis die uiteindelijk leidde tot haar eigenaardige indeling en verschijningsvorm.